Thứ Ba, ngày 02 tháng 4 năm 2013

Bài giảng Kế toán Tài chính 2 - Trường ĐH Kinh Tế Huế


MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 1

1.1. Kế toán quá trình mua hàng.1

1.1.1. Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng trong doanh nghiệp thương mại.1
1.1.1.1. Khái niệm về nghiệp vụ mua hàng.1
1.1.1.2. Các phương thức mua hàng trong doanh nghiệp thương mại.. 1
1.1.1.3. Phạm vi và thời điểm ghi chép hàng mua.. 3
1.1.1.4. Phương pháp xác định giá mua hàng hoá4
1.1.1.5. Các phương thức thanh toán tiền mua hàng.. 6
1.1.1.6. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ mua hàng.. 7


1.1.2. Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước 7
1.1.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng7
1.1.2.2. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong nước.. 8

1.1.3. Kế toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu.. 27
1.1.3.1. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.1.3.2. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu theo phương pháp kiểm kê định kỳ..37

1.2. Kế toán quá trình bán hàng..38

1.2.1. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại38
1.2.1.1. Khái niệm về nghiệp vụ bán hàng 38
1.2.1.2. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 38
1.2.1.3. Phạm vi và thời điểm xác định hàng bán..40
1.2.1.4. Giá bán hàng hoá..41
1.2.1.5. Các phương thức thu tiền hàng..42
1.2.1.6. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ bán hàng..42

1.2.2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong nước43
1.2.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng.43
1.2.2.2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong nước ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thương xuyên43
1.2.2.3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong nước ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn khotheo phương pháp kiểm kê định kỳ66

1.2.3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu. 66
1.2.3.1. Kế toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.3.2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu theo phương pháp kiểm kê định kỳ..72

1.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động tiêu thụ.. 73

1.3.1. Kế toán chi phí của hoạt động tiêu thụ..73
1.3.1.1. Đặc điểm chi phí của hoạt động tiêu thụ.. 73
1.3.1.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí trong các doanh nghiệp thương mại 74
1.3.1.3. Kế toán chi phí bán hàng..74
1.3.1.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp80

1.3.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động tiêu thụ . 84
1.3.2.1. Khái niệm và nội dung kết quả hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại
1.3.2.2. Phương pháp hạch toán 84

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 96

2.1. Tổng quan về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.. 96

2.1.1. Đặc điểm sản xuất xây lắp96
2.1.1.1. Đặc điểm tổ chức thi công sản phẩm xây lắp:96
2.1.1.2. Đặc điểm ngành xây dựng chi phối đến việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành.97

2.1.2. Đặc điểm chi phí sản xuất xây lắp98
2.1.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí 98
2.1.2.2. Nội dung các khoản mục chi phí cấu thành giá thành sản phẩm xây lắp. 99

2.1.3. Đặc điểm giá thành sản phẩm xây lắp. 101
2.1.3.1. Các loại giá thành trong sản xuất xây lắp..101
2.1.3.2. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành trong sản xuất xây lắp.102
2.1.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp103
2.1.3.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp. 103

2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 104
2.2.1.1. Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp104
2.2.1.2. Đối với chi phí nhân công trực tiếp..105
2.2.1.3. Đối với chi phí sử dụng máy thi công. 106
2.2.1.4. Đối với chi phí sản xuất chung109

2.2.2. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất xây lắp.. 111
2.2.2.1. Thiệt hại phá đi làm lại111
2.2.2.2. Thiệt hại ngừng sản xuất 112

2.2.3. Kế toán sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp. 113

2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 114
2.2.4.1. Phương pháp tổng hợp và phân bổ chi phí sản xuất.114
2.2.4.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 116

2.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động xây lắp.119

2.3.1. Kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp119
2.3.1.1. Đặc điểm doanh thu tiêu thụ trong doanh nghiệp xây lắp.119
2.3.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng.121
2.3.1.3. Phương pháp hạch toán.. 122

2.3.2. Kế toán xác định kết quả trong doanh nghiệp xây lắp 123
2.3.2.1. Đặc điểm kế toán xác định kết quả trong doanh nghiệp xây lắp123
2.3.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng.123
2.3.2.3. Phương pháp hạch toán.. 123

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP. 128

3.1. Đặc điểm sản xuất và quản lý của doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp 128

3.1.1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp..128
3.1.1.1. Ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu và đặc biệt trong sản xuất của doanh nghiệp sản .. 128
3.1.1.2. Sản phẩm nông nghiệp có khả năng tái sản xuất tự nhiên.128
3.1.1.3. Đối tượng sản xuất là những cơ thể sống.. 129

3.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất nông nghiệp129

3.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp.130

3.2.1. Một số vấn đề chung130
3.2.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của một số hoạt động sản xuất phụ131
3.2.2.1. Đối với hoạt động sản xuất, chế biến phân hữu cơ.. 131
3.2.2.2. Đối với công việc cày kéo. 131
3.2.2.3. Đối với hoạt động vận tài.. 132

3.2.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của ngành trồng trọt.. 132
3.2.3.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của ngành trồng trọt 132
3.2.3.2. Nội dung các khoản mục chi phí sản xuất cấu thành giá thành sản phẩm ngành trồng trọt133
3.2.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cây ngắn ngày. 133
3.2.3.4. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cây trồng 1 lần thu hoạch nhiều lần136
3.2.3.5. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cây lâu năm.. 137

3.2.4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của ngành chăn nuôi. 139
3.2.4.1. Đặc điểm sản xuất của ngành chăn nuôi 139
3.2.4.2. Nội dung các khoản mục chi phí sản xuất cấu thành giá thành sản phẩm chăn nuôi
3.2.4.3. Kế toán chăn nuôi súc vật sinh sản139
3.2.4.4. Kế toán chăn nuôi SV lấy sữa. 141
3.2.4.5. Kế toán chăn nuôi súc vật lấy thịt. 142
3.2.4.6. Kế toán chăn nuôi gia cầm 143
3.2.4.7. Kế toán chăn nuôi ong.145
3.2.4.8. Kế toán chăn nuôi cá 146

3.2.5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của ngành chế biến.147

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN.. 153

4.1. Tổng quan về công ty cổ phần.153

4.1.1. Đặc điểm kinh tế - pháp lý của công ty cổ phần 153

4.1.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán công ty.154
4.1.2.1. Vai trò..154
4.1.2.2. Nhiệm vụ 155

4.2. Kế toán một số nghiệp vụ cơ bản trong công ty cổ phần.. 155

4.2.1. Kế toán góp vốn thành lập công ty155
4.2.1.1. Các quy định chung về thành lập công ty..155
4.2.1.2. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ góp vốn thành lập công ty157

4.2.2. Kế toán tăng, giảm vốn điều lệ160
4.2.2.1. Các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần.. 160
4.2.2.2. Kế toán một số trường hợp tăng vốn điều lệ 162
4.2.2.3. Kế toán một số trường hợp giảm vốn điều lệ.. 164

4.2.3. Kế toán phát hành và chuyển đổi trái phiếu. 168
4.2.3.1. Kế toán phát hành trái phiếu.168
4.2.3.2. Kế toán chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. 174

4.2.4. Kế toán chi trả cổ tức cho các cổ đông174
4.2.4.1. Một số quy định về chi trả cổ tức trong công ty cổ phần.. 174
4.2.4.2. Phương pháp tính lãi trên cổ phiếu175
4.2.4.3. Kế toán chi trả cổ tức bằng tiền..176
4.2.4.4. Kế toán chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 177
4.2.4.5. Kế toán chi trả cổ tức bằng tài sản 177

4.2.5. Kế toán tổ chức lại và giải thể công ty 178
4.2.5.1. Kế toán chia công ty.178
4.2.5.2. Kế toán tách công ty.180
4.2.5.3. Kế toán sáp nhập công ty182
4.2.5.4. Kế toán giải thể công ty..183

Link download Giáo trình Kế toán tài chính

6 - 1

---

Khóa học tiếng Anh căn bản: hệ thống, ôn tập toàn bộ kiến thức về Ngữ âm - Ngữ pháp - Từ vựng chỉ trong 2 tháng (link).

Khóa luyện thi TOEIC cấp tốc: Đạt 600 điểm TOEIC chỉ trong 4 tháng (link).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét