Thứ Ba, ngày 02 tháng 4 năm 2013

Giáo trình Kế toán Quốc tế


GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUỐC TẾ

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ.

1.1 SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN VÀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA KẾ TOÁN QUỐC TẾ
1.1.1 Xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế và vai trò của thông tin kế toán.
1.1.2 Lịch sử hình thành, chức năng nhiệm vụ của kế toán quốc tế.

1.2 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN QUỐC TẾ
1.2.1 Sự cần thiết của các chuẩn mực kế toán quốc tế.
1.2.2 Nguyên tắc và quy trình xây dựng các chuẩn mực kế toán quốc tế.

1.3 CƠ CẤU, CHỨC NĂNG VÀ QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ
1.3.1 Nguyên tắc thiết lập cơ cấu của Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế.
1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế.
1.4 KHÁI QUÁT HỆ THỐNG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ (IAS) VÀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (VAS)
1.4.1 Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế.
1.4.2 Hệ thống các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành
1.4.3 Khái quát nội dung của một số chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)


CHƯƠNG II KHÁI QUÁT HỆ THỐNG KẾ TOÁN MỸ-48

2.1 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỸ--48

2.2 CÁC PHƯƠNG THỨC KẾ TOÁN - 49
2.2.1 Kế toán theo phương thức tiền mặt (Cash Accounting)-49
2.2.2 Kế toán theo thực tế phát sinh (Accural Accounting)-49

2.3 ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN MỸ-49
2.3.1 Đối tượng kế toán và phương thức kế toán-49
2.3.2 Chu trình kế toán của kế toán Mỹ--51
2.3.3 Hệ thống tài khoản kế toán Mỹ.-51
2.3.4 Hệ thống sổ kế toán:--54
2.3.5 Bút toán điều chỉnh trong kế toán Mỹ57
2.3.6 Bảng cân đối thử và bảng kế toán nháp--59
2.3.7 Các báo cáo kế toán tài chính.61

2.4 KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ TRONG KẾ TOÁN MỸ--64
2.4.1 Kế toán quỹ tiền mặt lặt vặt (Petty Cash Fund)--64
2.4.2 Kế toán điều chỉnh số dư tiền gửi ngân hàng-65
2.4.3 Kế toán thương phiếu-67

CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP-88

3.1 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG KẾ TOÁN PHÁP-88
3.1.1 Khái niệm kế toán.-88
3.1.2 Các nguyên tắc của kế toán89

3.2 ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN PHÁP.89
3.2.1 Hệ thống tài khoản kế toán.--89
3.2.2 Sổ sách kế toán--96
3.2.3 Bảng cân đối tài khoản--100
3.2.4 Các báo cáo kế toán--101

3.3 MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRONG KẾ TOÁN PHÁP.-1043.3.1 Kế toán bất động sản và khấu hao bất động sản.--104
3.3.1.1 Khái niệm bất động sản và phân loại bất động sản104
3.3.1.2 Nguyên giá các bất động sản-105
3.3.1.3 Nhiệm vụ hạch toán bất động sản 106
3.3.1.4 Kế toán tăng giảm bất động sản trong doanh nghiệp.--106
3.3.1.2 Kế toán khấu hao bất động sản -113
3.3.1.3 Kế toán dự phòng giảm giá bất động sản120
3.3.2 Kế toán tiền lương 121
3.3.2.1 Một số vấn đề liên quan đến tiền lương-121
3.3.2.2 Nội dung kế toán các nghiệp vụ tiền lương125
3.3.3 Kế toán hàng tồn kho 127
3.3.3.1 Khái niệm, phân loại và nhiệm vụ kế toán hàng tồn kho127
3.3.3.2 Phương pháp đánh giá hàng tồn kho--128
3.3.3.3 Phương pháp kế toán tăng giảm hàng tồn kho131

8 - 1

---

Khóa học tiếng Anh căn bản: hệ thống, ôn tập toàn bộ kiến thức về Ngữ âm - Ngữ pháp - Từ vựng chỉ trong 2 tháng (link).

Khóa luyện thi TOEIC cấp tốc: Đạt 600 điểm TOEIC chỉ trong 4 tháng (link). 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét